Основні завдання навчально-методичного відділу

1) Підвищення ефективності навчально-виховного процесу і якості навчання відповідно до сучасних вимог.
2) Науково-методична організація освітнього процесу.
3) Моніторинг стану дотримання в університеті Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та виконання державних вимог до акредитації.
4) Підготовка та проходження акредитації та ліцензування спеціальностей університету.
5) Підготовка проектів наказів і розпоряджень по університету з питань навчально-методичної роботи.
6) Укладання разом з робочими групами факультетів навчальних планів підготовки фахівців усіх спеціальностей та освітніх ступенів.
7) Аналіз стану, планування та організації навчально-методичної роботи в університеті.
8) Розробка інструктивних матеріалів навчально-методичного характеру, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу.
9) Координація навчально-методичної роботи факультетів і кафедр університету.
10) Розробка рекомендацій до перспективних планів розвитку університету.
11) Узагальнення, аналіз і розповсюдження передового досвіду навчально-методичної роботи факультетів і кафедр.
12) Впровадження в освітній процес нових освітніх технологій.
13) Організація та проведення навчально-методичних семінарів, конференцій, виставок та конкурсів з навчально-методичних проблем.
14) Планування видання навчально-методичної літератури.
15) Організація і повсякчасна участь у здійсненні контролю за виконанням рішень вченої ради, ректорату, науково-методичної ради з питань навчально-методичної роботи.

Функції навчально-методичного відділу

Організаційно-управлінські
1) Вивчення нормативно-правових документів у галузі вищої освіти, зокрема й у сфері ліцензування і акредитації, упровадження їх приписів в організацію освітнього процесу в університеті.
2) Складання планів роботи навчально-методичного відділу.
3) Забезпечення впровадження в організацію освітнього процесу елементів Європейської системи перезарахування кредитів (ЕСТS).
4) Співпраця з Науково-методичною радою, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, Акредитаційною комісією України, іншими структурами Міністерства освіти і науки України, науково-методичними відділами і кабінетами обласних, міських, районних відділів освіти та вищих навчальних закладів.
5) Організація ліцензійної та акредитаційної експертизи спеціальностей.
6) Укладання університетських положень з питань навчально-методичної роботи та внесення до них змін і доповнень відповідно до чинного законодавства України у галузі освіти.
7) Узагальнення пропозицій та обґрунтування рішень щодо перспективних напрямків освітньої діяльності університету з питань відкриття або скасування спеціальностей, форм і видів навчання, а також навчально-методичного забезпечення роботи кафедр.
8) Участь у плануванні роботи університету, вченої ради, ректорату та у підготовці матеріалів з навчально-методичної роботи до засідання вченої ради університету, ректорату.
9) Організація засідань ректорату.
10) Перегляд і затвердження складу науково-методичної ради університету, її комісій.
11) Участь у плануванні і організації роботи науково-методичної ради університету.
12) Інформування деканатів, кафедр про нові положення, накази, інструкції та інші директивні документи та вказівки щодо навчально-методичної діяльності.
13) Підготовка листів, проектів наказів, розпоряджень, положень, пам’яток, заходів з питань навчально-методичної роботи.
14) Підготовка навчально-методичних матеріалів комплексної перевірки діяльності університету та перевірки його діяльності з окремих напрямів.
15) Підготовка матеріалів річного звіту з навчально-методичної роботи та визначення завдань на наступний навчальний рік.
16) Складання довідок про навчально-методичну роботу та організація підготовки матеріалів оперативної звітності з окремих питань навчально-методичної роботи.
17) Організація і проведення на університетському рівні навчально-методичних нарад, науково-методичних конференцій.
18) Виконання разових доручень ректора, першого проректора, проректора з науково-педагогічної роботи, керівника навчально-методичного центру забезпечення якості освіти.
19) Ведення web-сторінки навчально-методичного відділу на сайті університету.
20) Розміщення навчально-методичних матеріалів в єдиному автоматизованому освітньому середовищі університету (АСУ «ВНЗ»).
21) Сканування необхідних документів, що регламентують навчально-методичну діяльність університету та розміщення їх у «Єдиній Державній Електронній Базі з питань Освіти» (ЄДЕБО), зокрема подання електронних заявок на розгляд ліцензійних (акредитаційних) справ в МОН України.
22) Розміщення на web-сайті університету та в друкованих засобах масової інформації повідомлень про ліцензування нових напрямів підготовки і спеціальностей та проходження акредитації спеціальностей.
23) Підготовка матеріалів та організація участі університету в національних та міжнародних виставках у галузі освіти та науки.

Навчально-методичні
24) Участь у підготовці матеріалів ліцензування, акредитації спеціальностей та університету загалом.
25) Облік документації з ліцензування та акредитації.
26) Науково-методичний супровід діяльності підрозділів університету з питань змісту освіти, змісту навчання, системи діагностики та технології навчання.
27) Формування методичних вказівок зі складання навчальних планів напрямів підготовки (спеціальностей) університету.
28) Надання допомоги факультетським робочим групам з укладання навчальних планів підготовки фахівців усіх напрямів/спеціальностей університету денної та заочної форм навчання ОКР «спеціаліст», а також освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту».
29) Формування та підтримка актуальності комп’ютерної бази даних розроблених та затверджених навчальних планів.
30) Укладання і надання науково-педагогічним працівникам кафедр університету методичних рекомендацій щодо формування навчальних, робочих навчальних програм та інших складових навчально-методичних комплексів дисциплін.
31) Перевірка та вдосконалення (разом з факультетами та кафедрами) проектів освітніх стандартів, навчальних планів, навчальних і робочих навчальних програм.
32) Аналіз рівня робочої навчально-методичної документації та відповідності навчальних планів і навчальних програм освітнім стандартам.
33) Коректування (внесення змін) спільно з деканатами навчальних планів та навчальних і робочих навчальних програм згідно з наказами, інструкціями, розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, з урахуванням найновіших наукових досягнень, вдосконалення структурно-логічних схем спеціальностей та окремих навчальних дисциплін.
34) Підготовка пам’яток, проектів ухвал ректорату. Участь у засіданнях вченої ради університету, ректорату.
35) Участь у роботі науково-методичної ради університету, контроль за роботою науково-методичних рад факультетів, узагальнення досвіду їх роботи.
36) Складання та затвердження планів роботи науково-методичної ради університету, університетських науково-методичних семінарів.
37) Організація та проведення нарад з навчально-методичних питань.
38) Надання консультативної, практичної, методичної допомоги науково-педагогічним працівникам.
39) Вивчення, узагальнення і впровадження передового досвіду організації освітнього процесу на факультетах і кафедрах.
40) Вивчення і популяризація досвіду роботи інших ВНЗ з питань навчально-методичної роботи.
41) Проведення систематичної роботи щодо впровадження у освітній процес інноваційних технологій, прогресивного педагогічного досвіду, роботи семінарів педагогічної майстерності, проведення конференцій та нарад з цих питань на університетському рівні.
42) Організація роботи Школи молодого викладача, проведення «круглих столів» з обміну досвідом роботи, організація і проведення конкурсів «Викладач року», «Молодий викладач року», інших заходів, спрямованих на стимулювання творчого потенціалу професорсько-викладацького складу, підвищення професійної майстерності, поширення передового педагогічного досвіду, впровадження активних технологій навчання тощо, які можуть бути започатковані в університеті.
43) Взаємодія з бібліотекою університету щодо забезпечення освітнього процесу підручниками, посібниками та іншою навчальною літературою.
44) Укладання плану підготовки та видання науково-педагогічними працівниками університету підручників, навчальних і навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій на допомогу студентам за пропозиціями кафедр і факультетів та контроль за його виконанням. Підготовка супровідних матеріалів до надання рукописам грифів «Рекомендовано вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка».
45) Планування видання матеріалів з інформаційного та методичного забезпечення освітнього процесу.
46) Аналіз звітів роботи науково-педагогічних працівників щодо виконання навчально-методичної роботи за навчальний рік та рекомендації щодо її планування.

Контролювальні
47) Контроль за ходом та якістю виконання Закону України «Про вищу освіту», Постанов Кабінету Міністрів України з питань вищої освіти, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, наказів та розпоряджень ректора університету, вченої ради, рішень ректорату, науково-методичної ради, інших документів з питань забезпечення і проведення навчально-методичної роботи та проведення систематичного аналізу цієї роботи.
48) Контроль термінів та стану створення випусковими кафедрами проектів стандартів якості вищої освіти. Контроль за впровадженням освітніх стандартів.
49) Контроль за реалізацією деканатами та кафедрами планів навчально-методичної роботи та виконанням індивідуальних планів роботи викладачів з питань науково-методичної роботи.
50) Аналіз проведених відкритих занять на кафедрах університету.
51) Перевірка повноти навчально-методичних комплексів дисциплін.
52) Організація деканатів і кафедр університету на розробку, оновлення, поповнення, вдосконалення комплексу навчально-методичних матеріалів.
53) Проведення експертизи інформаційного та методичного забезпечення освітнього процесу.
54) Контроль за наявністю (у відповідності до затвердженого переліку навчально-методичної документації), станом та зберіганням навчально-методичної документації на кафедрах, в деканатах.
55) Організація та контроль роботи кафедр щодо навчально-методичної роботи, оснащення кабінетів та лабораторій університету.
56) Перевірка участі кафедр у комплектуванні бібліотечних фондів.
57) Аналіз звітів деканатів та кафедр з навчально-методичної роботи за навчальний рік.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *